Om os

Schultz Advokater består af firmaet Schultzlaw ApS.

For alle klienter er det vigtigt for os at opretholde et højt serviceniveau og levere personlig, engageret og værdiskabende rådgivning.

Alle Advokater hos Schultz Advokater er beskikket af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet.

Forsikringer

Schultlaw ApS driver virksomhed under CVR-nr. 33 76 69 04 og har lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI under policenummer 156-08655823-14003.

Kontooplysninger

Indbetalinger vedrørende sager kan ske til nedenstående klientkonti.

Schultlaw ApS: Reg.nr. 8117 – kontonr. 4218129 (Nykredit Bank).

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

God advokatskik

Alle Advokater hos Schultz Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, der kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk..

Hvis vores bistand eller salær ikke lever op til forventningerne, opfordrer vi til i første omgang til at rette henvendelse til den advokat, der er indgået aftale med. Opnås der ikke herved en tilfredsstillende løsning, kan der indgives klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Schultz Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.